The Best Job to nowoczesna platforma rozwoju zawodowego, wspierająca Kandydata na rynku pracy. Korzystanie z Serwisu może rozpocząć się po akceptacji treści niniejszego Regulaminu.

Regulamin Platformy The Best Job

Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

 1. Właścicielem, jak i podmiotem, który świadczy usługi za pośrednictwem Platformy The Best Job jest The Best Job Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000555777, REGON 360939942, NIP 1132886107.
 2. Regulamin wydany został na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. i określa warunki zawierania oraz rozwiązywania, rodzaj i zakres a także tryb postępowania reklamacyjnego dla usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy The Best Job przez The Best Job Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
 3. Niniejszy Regulamin udostępniony jest Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.thebestjob.pl/regulamin w formie, która umożliwia jego uzyskanie (pobranie), utrwalenie, odtwarzanie i wydrukowanie.
 4. Niniejszy Regulamin stanowi integralną cześć zawieranych przez The Best Job Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z Użytkownikiem Umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. Warunkiem korzystania z Platformy The Best Job jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
 5. Korzystanie z Systemu wymaga od Użytkownika potwierdzenia zapoznania się z Regulaminem i jego akceptacji oraz przestrzegania jego postanowień.
 6. The Best Job Poland Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane na Platformie The Best Job przez jej Użytkowników oraz działania podejmowane przez Użytkowników w wyniku korzystania przez nich z rozwiązań dostępnych na platformie The Best Job.

§ 2.

Definicje pojęć i wyrażeń użytych w Regulaminie:

 1. Platforma The Best Job albo Platforma, Serwis lub System – strona www.thebestjob.pl prezentująca informacje o przedsiębiorstwie The Best Job Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz jej usługach oraz umożliwiająca dostęp Użytkownikowi do zawartych w niej zasobów informacji i rozwiązań oraz umożliwiająca korzystanie z Usług;
 2. Kandydat – pełnoletnia osoba fizyczna, korzystająca z serwisu (np. poszukująca pracy albo rozwijająca karierę), posiadająca swoje Konto Kandydat;
 3. Dane osobowe – dane podane przez użytkowników, w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych;
 4. Administrator, Usługodawca, The Best Job Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000555777, REGON 360939942, NIP 1132886107, z siedzibą w Warszawie, ul. Chełmska 21, email: poczta@thebestjob.pl
 5. Nazwa Użytkownika (Login) – adres poczty elektronicznej (adres e-mail), której wyłącznym dysponentem jest Użytkownik, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany przez Użytkownika podczas procesu rejestracji;
 6. Hasło użytkownika – ciąg znaków, który w połączeniu z adresem e-mail umożliwia jednoznaczną identyfikację i weryfikację tożsamości Użytkownika, przy czym hasło musi składać się z minimum ośmiu znaków należących do przynajmniej dwóch z następujących klas znaków: małe litery, wielkie litery, cyfry, znaki specjalne;
 7. Program HumanBrand® – autorski program rozwoju zawodowego opracowany na potrzeby rynku pracy w formie zestawu multimediów, narzędzi i zadań do samodzielnego wykonania przez użytkownika;
 8. Panel Szukam Pracy – część serwisu, panel dedykowany Kandydatom poszukującym pracy, stanowiący centrum zarządzania wszystkimi aplikacjami i kontaktami do rekruterów w jednym miejscu;
 9. Profil Użytkownika (po stronie kandydata) – wizytówka osoby korzystającej z serwisu, zawierająca informacje podane przez Użytkownika w trakcie korzystania z Serwisu na bazie danych z Profilu;
 10. Konto – wydzielona przestrzeń Portalu identyfikowana unikalną Nazwą Użytkownika i zabezpieczona Hasłem Użytkownika, na której Użytkownik konta zapisuje dane;
 11. Siła Wyższa – zdarzenie nadzwyczajne o charakterze zewnętrznym, którego nie można przewidzieć i jest niezależne od działania którejkolwiek ze Stron i którego przy zachowaniu wszelkich należytych środków nie można uniknąć ani jemu zapobiec;
 12. Strony – The Best Job i Użytkownik;
 13. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Stronami;
 14. Usługa – świadczona drogą elektroniczną czynność, której wykonanie następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika (usługobiorcy), bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego - zapewniająca dostęp do Platformy The Best Job na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;
 15. Użytkownik/Usługobiorca – osoba fizyczna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, osoba prawna oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która korzysta z Usługi na podstawie zawartej Umowy;
 16. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny na stronie www.thebestjob.pl/regulamin
 17. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Treść Rozporządzenia do pobrania dostępna jest na stroniehttps://giodo.gov.pl/234/id_art/9276/j/pl

Rozdział II. RODZAJE I ZAKRES USŁUG

§3

 1. W ramach Platformy oferowane są usługi darmowe i płatne.
 2. Aktualne informacje na temat usług świadczonych przez The Best Job dostępne są:

  a/ na stronie głównej Systemu w menu górnym,

  b/ dla Użytkownika przed rejestracją po zalogowaniu do systemu w zakładce Produkty.

 3. Rozwój i aktualizacja oferty usług świadczonych przez The Best Job nie wymagają zmian niniejszego Regulaminu.
 4. W ramach Platformy Usługodawca udostępnia Usługobiorcom usług darmowe i odpłatne. Aktualna oferta dostępna jest dla użytkownika zarejestrowanego z poziomu Pulpitu Użytkownika w zakładce Produkty.

Rozdział III. WARUNKI i SPOSÓB ŚWIADCZENIA USŁUG

§4

 1. Platforma The Best Job świadczy Usługi o charakterze bezpłatnym oraz płatnym.
 2. Usługi płatne oznaczone są w taki sposób, aby przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z Usługi Użytkownik mógł zapoznać się z ceną Usługi.
 3. Aktualna oferta Serwisu wraz z cenami dostępna jest na stronie w zakładkach www.thebestjob.pl/szukam-pracy oraz www.thebestjob.pl/rozwijam-kariere.
 4. Rejestracja Konta Użytkownika jest bezpłatna. W celu rejestracji Użytkownik obowiązany jest podać wymagane w formularzu rejestracyjnym dane. Świadczenie Usług nieodpłatnych rozpocznie się po rejestracji Użytkownika na Platformie The Best Job. Usługi odpłatne udostępniane są Użytkownikom po dokonaniu ich zakupu i płatności.
 5. Użytkownik dokonując rejestracji oświadcza, że jest pełnoletni i uprawniony do zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 6. Po dokonaniu prawidłowej rejestracji automatycznie zostanie wygenerowane indywidualne Konto przypisane do konkretnego Użytkownika.
 7. Konto Użytkownika zostanie aktywowane po akceptacji przez niego linku aktywacyjnego, wysłanego automatycznie przez System The Best Job na wskazany adres email Użytkownika.
 8. W celu skorzystania z Usługi Użytkownik musi posiadać urządzenie z dostępem do internetu, przeglądarkę internetową Mozilla Firefox, Internet Explorer lub Chrome bądź kompatybilną, oraz konto pocztowe email. Adres poczty elektronicznej musi być aktualny, jest ściśle powiązany z kontem Użytkownika i będzie używany do kontaktu i korespondencji związanej z realizacją usług świadczonych przez The Best Job.
 9. Konto Użytkownika na Platformie The Best Job powiązane jest z określonym adresem email Użytkownika. Dla danego adresu email możliwa jest rejestracja przez Użytkownika tylko jednego konta w Systemie.
 10. Do prawidłowego działania Platformy The Best Job wymagana jest akceptacja plików "cookies" przez przeglądarkę internetową.
 11. Usługodawca ma prawo do komunikacji z Użytkownikami za pośrednictwem Systemu oraz drogą email, w celu informowania między innymi o aktywnych usługach, promocjach, nowych ofertach pracy na Platformie.

§5

 1. Umowa o świadczenie Usług zawierana jest z chwilą rozpoczęcia korzystania z Serwisu,a w przypadku Usług płatnych – z chwilą uiszczenia opłaty za Usługę. Istnieje możliwość korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych jako płatne przez The Best Job, dostępnych w ofercie promocyjnej lub nieodpłatnie, w przypadku umieszczenia w polu Kod rabatowy w trakcie realizacji przez Użytkownika procesu zamówienia. Kody rabatowe udzielane są przy promocjach i określonych działaniach, regulowanych odrębnymi regulaminami akcji.
 2. Użytkownik samodzielnie wybiera Usługi płatne, z których chce korzystać.
 3. Zarejestrowany Użytkownik posiada automatycznie uruchomiony darmowy pakiet FREE, z darmowym dostępem między innymi do Kreatora Mistrzowskie CV oraz panelu Szukam Pracy.
 4. Użytkownik może w dowolnym momencie, zakupić płatny pakiet FULL: HumanBrand® Rozwijam Karierę w 10 krokach lub FAST: HumanBrand® Szukam Pracy w 5 krokach. Pakiet HumanBrand® Szukam Pracy w 5 krokach zawiera wybrane zadania, filmiki i wskazówki z pakietu HumanBrand® Rozwijam Karierę w 10 krokach i stanowi jego skróconą wersję.
 5. Posiadając pakiet płatny HumanBrand® jednego typu FULL lub FAST, Użytkownik dokonać może w każdej chwili zakupu drugiego z dwóch płatnych pakietów, bez względu na to, który pakiet zakupił jako pierwszy.
 6. Użytkownik posiadający zakupiony pakiet FAST: HumanBrand® Szukam Pracy w 5 krokach może w dowolnym momencie dokonać jego rozszerzenia do pełnego pakietu FULL: HumanBrand® Rozwijam Karierę w 10 krokach, korzystając z opcji Rozszerz pakiet, znajdującej się pod informacjami o zakupionym pakiecie FAST w zakładce Zamówienia.
 7. Użytkownik ma możliwość posiadania wyłącznie po jednym pakiecie FULL i jednym FAST, które w każdym momencie użytkowania może przedłużyć na kolejny okres czasu, zgodny ze zdefiniowanymi warunkami danego pakietu. Przedłużenia dokonuje się korzystając z opcji Przedłuż, znajdującej się pod informacjami o zakupionym pakiecie w zakładce Zamówienia, gdzie pakiet FULL zostanie przedłużony o kolejne 365 dni, FAST o 90 dni.
 8. Użytkownik posiadający dane wprowadzone do programu HumanBrand® w pakietach FULL lub FAST, utrzyma je na kolejny przedłużony okres wyłącznie w sytuacji, gdy dokona przedłużenia jeszcze w trakcie trwania poprzedniego pakietu, najpóźniej w ostatnim dniu jego ważności. W innym przypadku dane zostaną utracone.

§6

 1. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usług następuje z chwilą usunięcia konta Użytkownika.
 2. Użytkownik może w dowolnej chwili zażądać usunięcia jego Konta w Systemie The Best Job poprzez skorzystanie z odpowiedniego formularza udostępnionego na Platformie The Best Job www.thebestjob.pl w zakładce Moje konto -> Ustawienia konta.
 3. Żądanie usunięcia Konta Użytkownika jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego korzystania z Usług, co do których posiadanie konta w Serwisie jest niezbędne.
 4. Konto Użytkownika jest usuwane z Platformy The Best Job w ciągu 5 dni roboczych po otrzymaniu przez Usługodawcę tego żądania.

§7

 1. Bezpieczeństwo danych zapisanych na Koncie Użytkownika zapewnia się poprzez zastosowanie Hasła Użytkownika oraz Loginu Użytkownika, jako sposobu autoryzacji dostępu do Konta.
 2. Platforma The Best Job wykorzystuje mechanizmy zabezpieczające dane Użytkowników, zapewniające bezpieczeństwo wprowadzanych danych.
 3. Użytkownik uzyskuje dostęp do swojego Konta poprzez wprowadzenie Loginu Użytkownika.
 4. Użytkownik jest zobowiązany zabezpieczyć należące do niego Hasło Użytkownika i Login Użytkownika przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.
 5. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność, w tym materialną, za bezpieczeństwo Hasła Użytkownika i Loginu Użytkownika oraz za wszelkie przypadki korzystania z jego Konta przy użyciu Hasła Użytkownika i Loginu Użytkownika, zarówno autoryzowane jak i nieautoryzowane przez Użytkownika.

Rozdział IV. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

§8

Prawa i obowiązki Użytkowników

 1. Korzystanie przez Użytkownika z Konta na The Best Job:
 2. a) Użytkownik dobrowolnie podaje swoje dane osobowe i może w każdej chwili zmodyfikować udostępnione na Platformie The Best Job swoje dane osobowe;

  b) Użytkownik może wykorzystywać Konto tylko do celów zgodnych z prawem, wyłącznie w zakresie określonym niniejszym Regulaminem za pomocą Platformy The Best Job. Jedno konto przeznaczone jest wyłącznie dla określonego Użytkownika i nie może być udostępniane innym osobom.

 3. Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować działań, które mogłyby naruszać prawa osób trzecich, prowadzić do łamania Haseł innych Użytkowników lub ich Loginów, bądź też prób uzyskiwania nieuprawnionego dostępu do danych osób trzecich, lub też generować nadmierne obciążenie łącz i innej infrastruktury, w oparciu o którą odbywa się świadczenie usług za pomocą Platformy The Best Job.
 4. Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować a także nie umożliwiać innym osobom przeprowadzenia modyfikacji, tworzenia elementów pochodnych, tłumaczenia, dekompilacji, demontażu lub łamania kodu Platformy, ani żadnej jej części. Wszelkie treści publikowane na Platformie przez The Best Job, w tym treści artykułów, całość, jak i fragmenty opisów, zdjęcia, filmiki, schematy, narzędzia, itd., są własnością The Best Job chronioną prawami autorskimi.
 5. Na Platformie The Best Job obowiązuje bezwzględny zakaz umieszczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym – naruszających Regulamin.
 6. Niedozwolone jest:

  1) skanowanie Platformy The Best Job w poszukiwaniu luk i wykorzystywania tych luk w sposób niezgodny z prawem lub sprzecznie z zasadami społecznymi;

  2) wprowadzanie wirusów, robaków, programów internetowych oraz innych kodów lub instrukcji w celu spowodowania awarii, usunięcia, uszkodzenia lub dezasemblacji Platformy The Best Job lub wywołujących taki skutek;

  3) podejmowanie jakichkolwiek działań, mogących zakłócić funkcjonowanie Serwisu i będących uciążliwymi dla jego Użytkowników, Usługodawcy lub jego parterów.

 7. W przypadku naruszenia przez Użytkownika zasad korzystania z Platformy określonych w Regulaminie, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wobec The Best Job.
 8. Użytkownik zobowiązuje się nie kopiować, nie powielać, nie wykorzystywać ani nie rozpowszechniać Systemu The Best Job, oprogramowania ani jakichkolwiek jego elementów w formie identycznej lub zbliżonej do Platformy, jak też zobowiązuje się do niepodejmowania czynności lub działań mających na celu naruszenie w jakiejkolwiek formie praw autorskich, przysługujących Usługodawcy do Platformy, oprogramowania oraz ich elementów.

§9

Prawa i obowiązki Usługodawcy i Administratora danych

 1. 1. Administrator może pozbawić Użytkownika, który korzysta z jego Usługi, prawa do korzystania z Usługi (blokując lub usuwając jego Konto), jak również może ograniczyć jego dostęp do części Usługi, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności gdy Użytkownik:

  a) podał dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

  b) dopuszcza się działań mogących utrudniać lub destabilizować pracę Platformy The Best Job,

  c) narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub prawa autorskie Administratora.

 2. 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych przez Użytkownika w jego Profilu, w tym danych rejestrowych, m.in. NIP, Regon, mającej na celu sprawdzenie, czy podane dane są prawidłowe, zwłaszcza w przypadku istnienia uzasadnionego podejrzenia ich nieprawidłowości oraz uprzedniej i następczej kontroli treści i informacji zamieszczanych przez niego w Systemie w części dostępnej dla innych osób.
 3. 3. W przypadku treści, danych profilu Użytkownika i materiałów zamieszczanych przez Użytkowników, naruszających zasady korzystania z Portalu, Usługodawca ma prawo zablokować Konto Użytkownika, usunąć takie dane lub wstrzymać emisję treści, niezwłocznie zawiadamiając o tym Użytkownika.
 4. 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Użytkownika, w tym usunięcia jego konta, jeśli zostało ono założone ponownie, po usunięciu/ zablokowaniu Konta Użytkownika, wynikającym z naruszenia zapisów Regulaminu.
 5. 5. Administrator obsługuje Platformę oraz świadczy usługę z należytą starannością oraz zgodnie z posiadaną wiedzą i możliwościami technicznymi.
 6. 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Usług z powodu Siły Wyższej,

  a także działań lub zaniechań Użytkownika oraz osób trzecich, za których działania lub zaniechania Użytkownik ponosi odpowiedzialność.

 7. 7. Administrator zastrzega sobie prawo do:

  a) sporadycznych, krótkich przerw w dostępie do Usługi i Konta bez podania przyczyn,

  b) umieszczania reklam graficznych i tekstowych wyświetlanych w wybranych momentach korzystania z Platformy The Best Job,

  c) zmiany funkcjonalności oraz cech użytkowych i możliwości Systemu The Best Job i Konta, przy czym zmiana funkcjonalności nie stanowi zmiany Regulaminu.

 8. 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści, powstałych po stronie Użytkownika lub osób trzecich w związku korzystaniem z Platformy The Best Job. Jednakże, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi było wynikiem winy umyślnej lub następstwem czynu niedozwolonego Usługodawcy, jego odpowiedzialność regulowana jest właściwymi przepisami prawa. Odpowiedzialność Usługodawcy ograniczona jest do wysokości szkody rzeczywistej.

§10

Prawa i obowiązki Kandydata

 1. Użytkownik ma prawo za pomocą dostępnych w Systemie formularzy zamieszczać na Platformie własne materiały, jak CV, listy motywacyjne, materiały multimedialne, stanowiące jego videowizytówkę (VDcard), inne dane oraz dokumenty, które muszą być zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, niniejszym Regulaminem oraz dobrymi obyczajami.
 2. 2. W przypadku profilu ustawionego jako widoczny, Użytkownik wyraża zgodę na udostępnianie na Platformie The Best Job Pracodawcom własnego wizerunku, a także utworów i materiałów, których jest autorem, zamieszczonych we własnym profilu, a które zostały przez niego oznaczone jako widoczne w Profilu (poprzez funkcję Pokaż w Profilu).
 3. 3. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizacji swojego statusu na rynku pracy minimum raz na kwartał. W przypadku braku aktualizacji, po upływie tego czasu profil kandydata może zostać ukryty przez System The Best Job.
 4. 4. Użytkownik, korzystając z narzędzi udostępnianych przez Platformę The Best Job oraz autorskiego programu HumanBrand®, podejmuje wszelkie decyzje i działania na własną odpowiedzialność.

Rozdział V. WARUNKI PŁATNOŚCI

§11

 1. Ceny podane w Cenniku lub indywidualnie ustalone przez Strony są w przypadku usług świadczonych dla osób indywidualnych ceną końcową i zawierają należny podatek VAT w wysokości określonej obowiązującymi przepisami prawa (o ile nie jest wskazane inaczej).
 2. Faktura VAT zostanie wystawiona w ciągu 7 dni roboczych od dnia zamówienia Pakietu usług, chyba że Strony postanowią inaczej.
 3. Formą płatności obowiązującą w Platformie w serwisie The Best Job jest płatność przelewem, kartą kredytową, przelewem online, za pośrednictwem serwisu PayU.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia odpłatności za świadczone już Usługi, zmiany cen aktualnych usług lub wprowadzenia nowych, odpłatnych Usług. W przypadku wprowadzenia nowych lub dodatkowych płatności Usługodawca poinformuje Użytkownika drogą elektroniczną na wskazany adres lub na stronach serwisu o wprowadzeniu nowych warunków z 7-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku usług wcześniej świadczonych w sposób nieodpłatny Użytkownik dokonuje wyboru dotyczącego dalszego z nich korzystania.
 5. Po upłynięciu terminu ważności bądź wykorzystaniu zakupionego pakietu, Użytkownik, jeśli nie dokona jego przedłużenia albo zakupu nowego pakietu, utrzymuje możliwość dalszego korzystania z usług Platformy The Best Job w opcji darmowej.

Rozdział VI. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

§12

 1. Platforma The Best Job, jak i rozwiązania w niej zastosowane stanowią własność The Best Job Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Platforma The Best Job zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne dobra niematerialne będące przedmiotem ochrony prawa własności intelektualnej, w tym multimedia, treści artykułów, etc.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych na Platformie The Best Job treści autorskiego programu HumanBrand® wyłącznie w zakresie osobistego użytku oraz wyłącznie w zakresie określonym niniejszym Regulaminem. Wszelkie wykorzystanie prezentowanych na Platformie The Best Job treści, aplikacji oraz rozwiązań technicznych w zakresie wykraczającym poza własny osobisty użytek wymaga pisemnej zgody The Best Job.

Rozdział VII. POLITYKA PRYWATNOŚCI, PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

§13

 1. Polityka Prywatności określa w jaki sposób dbamy o dane osobowe Użytkowników Systemu i prawa dotyczące zarządzania tymi danymi.
 2. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. z poźn. zm, składających się na zawartość Kont, jest The Best Job Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która zobowiązuje się przetwarzać dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną.
 3. Administrator danych osobowych stosuje środki ochrony, techniczne i organizacyjne, przetwarzanych danych osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. The Best Job oświadcza, że z uwagi na publiczny charakter sieci internet, korzystanie z Usług może wiązać się z ryzykiem, które Użytkownik akceptuje, godząc się na korzystanie z publicznych kanałów teleinformatycznych.
 6. Wszystkie czynności wykonane po zalogowaniu się na Platformie The Best Job uważa się za dokonane przez Użytkownika.
 7. Wszystkie dane, których podania wymaga System The Best Job w trakcie korzystania z Usługi, w tym rejestracji, są niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną, chyba że w Regulaminie lub informacji podanej na stronach Platformy The Best Job wskazano odmiennie.
 8. W przypadku udostępnienia danych osobowych potencjalnym pracodawcom, administratorem danych osobowych staje się pracodawca, który we własnym imieniu odpowiada za ich przetwarzanie zgodnie z prawem.
 9. The Best Job świadczy zróżnicowane usługi dla Użytkowników przed zalogowaniem i po zalogowaniu i w związku z tym przetwarza dane osobowe w celu doskonalenia świadczonych usług i dostosowanie ich do potrzeb Użytkowników w różnym zakresie i na różnej podstawie prawnej określonej w RODO:

  1) Usługi świadczone przed zalogowaniem się przez Użytkownika – gromadzimy i przetwarzamy dane dotyczące sesji, urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego adresu IP, z których korzysta Użytkownik. Podstawa prawna: RODO, Art. 6 ust. 1 lit. b – Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

  2) Usługi świadczone przy Rejestracji Konta Użytkownika przez Użytkownika oraz uwierzytelnianie Użytkownika w Serwisie – przetwarzamy dane osobowe podane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym do Systemu tzn. imię, nazwisko, płeć, adres e-mail oraz hasło ustanowione przez Użytkownika. Podstawę prawną stanowi: RODO, Art. 6 ust. 1 lit. b – Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

  3) Usługi świadczone w procesie odpowiedzi na pytania Użytkowników – gromadzimy i przetwarzamy dane wskazane przez Użytkownika w Profilu lub dane podane w formularzu kontaktowym to jest imię i nazwisko, adres e-mail. Podstawę prawną stanowi: RODO, Art. 6 ust. 1 lit. b – Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

  4) Usługi świadczone przy budowie Profilu Użytkownika – przetwarzamy dane osobowe Użytkownika w celu świadczenia usług wymagających założenia Profilu, to jest wypełnianie Profilu w zakresie wymaganym (System automatycznie wskazuje na dane obligatoryjne) i dobrowolnym przez Użytkownika, załączenie dokumentów Word i PDF przez Użytkownika tj. CV, certyfikaty zawodowe oraz załączenie filmiku nagranego przez Użytkownika z wizerunkiem Użytkownika. Dane te są gromadzone wyłącznie w zakresie niezbędnym dla potrzeb wsparcia Użytkownika w procesie budowy marki zawodowej Użytkownika. Przetwarzamy dane osobowe Użytkownika zamieszczone w Profilu oraz dane dotyczące aktywności Użytkownika w Systemie w zakresie sesji, urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego adresu IP, z których korzysta Użytkownik. Podstawę prawną stanowi: RODO, Art. 6 ust. 1 lit. b – Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

  5) Usługi świadczone podczas korzystania przez Użytkownika z Programu HumanBrand® – autorskiego programu rozwoju zawodowego opracowanego na potrzeby rynku pracy w formie zestawu multimediów, narzędzi i usystematyzowanych zadań do samodzielnego wykonania przez Użytkownika. Program ten Użytkownik przechodzi w pełni poufnie. Podczas realizacji programu The Best Job nie przetwarza umieszczanych tam danych przez Użytkownika, chyba, że zostanie on wyraźnie o tym poinformowany w trakcie korzystania z narzędzia w Systemie i wyrazi wcześniej zgodę na przetwarzanie takich danych. Dane umieszczane przez Użytkownika podczas realizacji Programu HumanBrand® gromadzone są przez System wyłącznie w celu umożliwienia do Programu dostępu Użytkownikowi. Wyniki wybranych zadań w ramach Programu HumanBrand® mogą zostać umieszczone w Profilu Użytkownika za jego wiedzą. Podstawę prawną stanowi: RODO, Art. 6 ust. 1 lit. b – Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

  6) Usługi płatne świadczone przez The Best Job na rzecz Użytkownika, jak wybrana opcja Programu HumanBrand® – wymagają kojarzenia przez Serwis a także The Best Job danych wskazanych przy Rejestracji Konta przez Użytkownika z danymi w dowodzie płatności. Podstawę prawną stanowi: RODO, Art. 6 ust. 1 lit. b
  – Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

  7) Usługi świadczone podczas rozpatrywania Reklamacji i odstąpienia od umowy
  – w trakcie których The Best Job przetwarzać może wybrane dane osobowe podane przez Użytkownika w Profilu oraz dane dotyczące korzystania z usług The Best Job, stanowiących przyczyną Reklamacji wraz z danymi zawartymi w dokumentach załączonych do zgłoszenia. Podstawę prawną stanowi: RODO, Art. 6 ust. 1 lit. f. tj. prawnie uzasadniony interes The Best Job, polegający na poprawie funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na budowaniu pozytywnych relacji z Użytkownikami oraz Użytkownikami niezalogowanymi – opartych na wartościach The Best Job.

  8) Działania umożliwiające The Best Job przeprowadzanie badań opinii i satysfakcji Użytkowników – wymagają przetwarzania danych Użytkownika umożliwiających kontakt z nim, to jest imię i nazwisko, adres e-mail, miejscowość, czasami również telefon, gdy badanie przeprowadzane jest telefonicznie. Podstawę prawną stanowi: RODO, Art. 6 ust. 1 lit. f, tj. prawnie uzasadniony interes The Best Job, polegający na usprawnianiu funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poznaniu opinii i dokonaniu oceny satysfakcji z tytułu świadczonych przez The Best Job usług.

  9) Działania mające na celu dochodzenie roszczeń – wymagają przetwarzania danych Użytkownika umożliwiających kontakt z nim to jest imię i nazwisko, adres e-mail, miejscowość oraz inne dane konieczne do udowodnienia podstawy roszczenia i rozmiarów poniesionej przez The Best Job szkody. Podstawę prawną stanowi: RODO, Art. 6 ust. 1 lit. f, tj. prawnie uzasadniony interes The Best Job, polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń a także na prawnej obronie przed roszczeniami przez The Best Job w postępowaniach arbitrażowych, przed sądami i innymi organami państwowymi.

  10) Prowadzenie przez The Best Job działań marketingowo-promocyjnych – The Best Job przetwarza dane osobowe podane przez Użytkownika podczas Rejestracji i tworzenia Profilu oraz dane dotyczące aktywności Użytkownika w Systemie, rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies. Dane dotyczące aktywności dotyczą w szczególności: historii wyszukiwania, kliknięć w Systemie, dat logowania i rejestracji, odwiedzin na głównych stronach i podstronach Systemu, danych dotyczących korzystania z określonych usług Serwisu, aktywność i historia komunikacji The Best Job z Użytkownikiem, etapy (postępy) w realizacji Programu HumanBrand® oraz czas, jaki spędził Użytkownik na poszczególnym kroku Programu, bez szczegółów Programu, które pozostają poufne. The Best Job może także wykorzystywać gromadzone dane w celach remarketingu, tj. wyświetlaniu komunikatów marketingowych na innych stronach niż System. Podstawę prawną stanowi RODO, Art. 6 ust. 1 lit. f, tj. prawnie uzasadniony interes The Best Job, polegający na marketingu produktów i usług The Best Job oraz produktów i usług naszych klientów (w tym potencjalnych Partnerów The Best Job i Pracodawców). Przy czym informacje handlowe Partnerów The Best Job i Pracodawców Użytkownik otrzymywać może wyłącznie po wyrażeniu na to zgody podczas procesu Rejestracji. The Best Job dbając o interes Użytkowników Systemu nie nadużywa prywatności i chroni dane Użytkowników. Dane Użytkowników nie są przekazywane Partnerom marketingowym The Best Job, chyba że Użytkownik wyraźnie wyraził zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez podmioty współpracujące z The Best Job. Wówczas The Best Job może udostępnić partnerom dane Użytkownika, w tym dane demograficzne i osobowe, jak adres email, imię, nazwisko. Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z wcześniejszych zgód na przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych. Dane Użytkowników przechowywane są przez okres zgodny z określonym w niniejszym Regulaminie.

§14

 1. The Best Job nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania przez Użytkownika z Platformy The Best Job w sposób sprzeczny z Regulaminem.
 2. The Best Job nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z podania przez Użytkownika nieprawdziwych, nieprawidłowych, niekompletnych informacji, jak również za skutki podania danych osób trzecich bez ich zgody lub wiedzy. Za skutki tych działań wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
 3. Jeśli w związku z korzystaniem z Platformy The Best Job Użytkownik dopuścił się naruszenia prawa, to zwolni on i zabezpieczy The Best Job od odpowiedzialności wobec wszelkich osób trzecich w zakresie jakichkolwiek roszczeń do The Best Job, w tym zabezpieczy przed jakimikolwiek i wszystkimi kosztami, żądaniami lub innymi roszczeniami osób trzecich powstałymi lub mogącymi powstać wobec The Best Job oraz poniesie koszty właściwej reprezentacji prawnej ustanowionej w tym celu przez The Best Job.
 4. Użytkownicy korzystający z Platformy The Best Job pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej, dokonując działań właściwych dla konkretnych usług (np. wysłanie aplikacji, udostępnienie profilu, publikacja ogłoszeń, ustawienie profilu jako widocznego) z którymi związana jest konieczność ujawnienia niektórych danych, w tym danych osobowych Użytkownikom spełniającym wymogi do tego, aby móc się zapoznać z ich treścią. Ponadto informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Administratora wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerów serwisu. The Best Job ma prawo rekomendować Pracodawcom profil Kandydata ustawiony jako widoczny.
 5. Formularze wypełniane przez Użytkownika w trakcie rejestracji na Platformie The Best Job lub zamawiania innych usług, a także sam proces logowania do strony Platformy The Best Job jest realizowany za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci internet. Informacje są przechowywane i przetwarzane w serwisie The Best Job z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa. Celem Administratora jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony danych osobowych. Rozwój technologii oraz rozwój Platformy The Best Job mogą powodować, że polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom, o czym Administrator będzie każdorazowo informował na stronie www.thebestjob.pl/regulamin.
 6. Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako baza danych o wysokim stopniu bezpieczeństwa, przechowywany na serwerze zabezpieczonym przed nieautoryzowanym dostępem zdalnym, jak i fizycznym. Ponadto wszystkie osoby przetwarzające na użytek Platformy The Best Job dane osobowe Użytkowników posiadają stosowne upoważnienia wydane przez administratora danych osobowych w myśl art. 37 ustawy o ochronie danych osobowych.
 7. W przypadku oznaczenia Profilu jako widocznego, dane Użytkownika mogą być indeksowane (wyświetlane) przez wyszukiwarki internetowe. Oznacza to, że osoby niebędące Użytkownikami mogą mieć dostęp do tych informacji. Informacja zawierać może wyłącznie imię i nazwisko Użytkownika Systemu oraz miasto, które wskazał on w informacjach o sobie, jako miasto zamieszkania.
 8. The Best Job może wysyłać do Użytkowników informacje marketingowe i handlowe, drogą email, o ile Użytkownik wyraził na to zgodę, w tym informacje partnerów handlowych The Best Job.
 9. W przypadku udzielenia przez Użytkownika zgody na przesyłanie informacji handlowych przez podmioty współpracujące z The Best Job, Usługodawca może udostępnić partnerom dane Użytkownika, w tym dane demograficzne i osobowe, jak adres email, imię, nazwisko.

§15

 1. Usługodawca korzysta z plików cookies w szczególności w celach:

  1) dostosowania zawartości stron internetowych Platformy The Best Job do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Platformy The Best Job i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

  2) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Platformy The Best Job korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

  3) utrzymania sesji użytkownika Platformy The Best Job (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Platformy The Best Job ponownie wpisywać loginu i hasła;

  4) zapamiętania podejmowanych interakcji np. udzielonych odpowiedzi przy przeprowadzanych sondach internetowych;

  5) dostarczania użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań

 2. W ramach Platformy The Best Job stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

  1) sesyjne pliki tymczasowe (session cookies), które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);

  2) stałe pliki (persistent cookies) przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

 3. Wyłączenie plików cookies może spowodować ograniczenie w pełnym funkcjonowaniu Serwisu. Informacje o cookies dostępne są pod adresem: www.thebestjob.pl/polityka-cookies

Rozdział VIII.WARUNKI REKLAMACJI I ODSTĄPIENIA OD UMOWY

§16

Warunki reklamacji

 1. Reklamacje mogą być składane z tytułu:

  1) niedotrzymania z przyczyn leżących po stronie The Best Job określonego w Umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz Użytkownika,

  2) niewykonania, nienależytego wykonania usług lub wadliwego ich rozliczenia.

 2. Reklamacja może zostać złożona za pomocą formularza dostępnego w Panelu Użytkownika w zakładce Moje konto -> Ustawienia konta -> Reklamacje i odstąpienia.
 3. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się datę dostarczenia jej za pośrednictwem formularza znajdującego się w Panelu Użytkownika.
 4. The Best Job udziela odpowiedzi na reklamację w terminie do 21 (dwudziestu jeden) dni, licząc od dnia jej wniesienia. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, The Best Job w tym terminie powiadamia reklamującego o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji, drogą elektroniczną na adres email wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji. Reklamacja nierozpatrzona w tym terminie jest uznawana za uwzględnioną.
 5. W przypadku naruszenia warunków postępowania reklamacji, reklamacja może nie zostać uznana.
 6. Prawo do dochodzenia w postępowaniu sądowym albo mediacyjnym odszkodowania przez Użytkownika z tytułu wskazanego w ust. 1 przysługuje Użytkownikowi po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego. Drogę postępowania reklamacyjnego uznaje się za wyczerpaną w momencie otrzymania przez Użytkownika odpowiedzi na reklamację zgodnie z ust. 4.

§17

Warunki odstąpienia od Umowy

 1. Użytkownik może w terminie 14 dni od zawarcia Umowy o świadczenie Usług odstąpić od niej bez podawania przyczyn i bez ponoszenia kosztów.
 2. Jeżeli The Best Job wykona Usługi w pełni w terminie 14 dni od zawarcia Umowy, za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem wykonywania Usług, że po ich wykonaniu utraci prawo odstąpienia od Umowy, wówczas Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia.
 3. Jeżeli Użytkownik wykonuje prawo odstąpienia od Umowy, mimo zgłoszenia żądania wykonania Umowy przed upływem ustawowego terminu do odstąpienia od Umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny.
 4. Odstąpienie realizowane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu w ustawowym terminie do 14 dni za pomocą formularza znajdującego się na stronie internetowej The Best Job www.thebestjob.pl w zakładce Moje konto -> Ustawienia konta.
 5. The Best Job niezwłocznie potwierdza otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu złożonego drogą elektroniczną.

Rozdział IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§18

 1. The Best Job zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronie www.thebestjob.pl/regulamin. Korzystanie przez Użytkownika z Usług po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne jest z ich akceptacją.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy:

  - Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 380);

  - Ustawy o ochronie danych osobowych - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 922);

  - Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1030);

  - Ustawy o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014r. poz. 827 z późn. zm.)

  - Ustawy Prawo telekomunikacyjne - ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1489).

 3. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego regulaminu jest sąd powszechny właściwy dla siedziby The Best Job.
 4. Użytkownicy mogą kontaktować się z Usługodawcą we wszelkich sprawach innych niż reklamacje czy odstąpienie od Umowy na adres: poczta@thebestjob.pl lub za pomocą szybkich formularzy znajdujących się w dolnej części poszczególnych ekranów systemu.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie www.thebestjob.pl/regulamin